Publiczne Gimnazjum w Zawadzie

Zawada 87 A, 33-112 Tarnowiec, Email: pg_zawada@op.pl

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Wtorek, 20 Sierpień  2019  01:56:50

Regulamin rekrutacji 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  W ZAWADZIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty  (DzU. z 2004 nr 256. poz.2572 z późn. zm.)
 • ZARZĄDZENIE NR 1/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.
 • Statut Publicznego Gimnazjum w Zawadzie.

 

 

Wymagane dokumenty

§ 1.

Kandydaci składają następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do szkoły (według ustalonego wzoru),

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu osiągnięć,

4. kartę zdrowia,

5. trzy fotografie ( podpisane na odwrocie),

6. zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych (kserokopie),

7. inne dokumenty posiadane przez kandydata.

Kwalifikowanie kandydatów

§ 2.

Podstawą zakwalifikowania do nauki w gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej oraz wyniki osiągnięć w klasie szóstej szkoły podstawowej.

§ 3.

Do klasy pierwszej przyjmuje się:

1)     w pierwszej kolejności absolwentów Szkoły Podstawowej w Zawadzie bez uwzględniania kryteriów rekrutacji;

2)     na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;

3)     kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:

a) oceny zachowania – co najmniej bardzo dobra;

         b) średniej ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

         c) suma punktów uzyskanych w wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej – co najmniej 19.

4)     W przypadku większej liczby kandydatów listę przyjęcia ustala się   w oparciu o oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

1.   język polski

2.   matematyka

3.   historia i społeczeństwo

4.   przyroda

według następującej skali:

- celujący                             – 10 punktów

- bardzo dobry                     – 8 punktów

- dobry                                  – 6 punktów

- dostateczny                       – 4 punkty

- dopuszczający                  – 2 punkty

5)     Za sprawdzian kandydat może otrzymać 40 punktów, za świadectwo również maksymalnie 40 punktów.

6)     w wyjątkowych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły kandydata wyróżniającego się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie lub artystycznymi lub w wypadku gdy przemawia za tym ważny interes ucznia, posiadającego co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§ 4.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego mogą być przyjęci niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów.

 

§ 5.

Terminarz rekrutacji do gimnazjum.

 • Od 25 kwietnia godz. 9.00 do 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00 składanie dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej).
 • Od 24 czerwca, godz. 9.00 do 28 czerwcaca 2016 rgodz. 15.00 – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.
 • 7 lipca 2016 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Do 7 lipca 2016 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
 • 8 lipca 2016 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Do 25 lipca 2016 r. godz. 15.00 –  postępowanie uzupełniające.

§ 6.

Przyjęcie dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy odbywa się na podstawie:

1. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą.

§ 7.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • 8 lipca 2016 r. godz. 15.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej gimnazjum zostaną wywieszone na terenie szkoły.
 • W terminie 7 dni od ogłoszenia list, rodzic lub prawny opiekun będzie mógł wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołać się od niekorzystnej decyzji do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia i sądu administracyjnego.

 ZAWADA  2016 r.


Zgłoszenie dziecka do Publicznego Gimnazjum w Zawadzie plik pdf
Zgłoszenie dziecka do Publicznego Gimnazjum w Zawadzie plik docx
Wniosek o przyjęcie dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkoły plik pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkoły plik docx


Developed in conjunction with Ext-Joom.com